SOSW Konin

Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy im. Janusza Korczaka w Koninie
ul. Kaliska 19
62-500 Konin
63 242-91-61
sekretariat@sosw.konin.pl

Tenis stołowy

Scenariusz lekcji wychowania fizycznego

Temat: Tenis stołowy – zabawy i gry doskonalące odbicie piłeczki forhendem i bekhendem.

Prowadząca
: Joanna Szczepaniak

Miejsce zajęć
: sala gimnastyczna.

Czas zajęć
: 45 minut

Umiejętności

 • Uczeń poprawnie porusza się przy stole do tenisa stołowego
 • Uczeń umie wprowadzić piłeczki do gry- serwis.
 • Uczeń odbiera piłeczkę zewnętrzną i wewnętrzną częścią rakietki.
 • Potrafi utrzymać piłeczkę w grze.
 • Umie przyjmować prawidłową postawę przy stole.

Wiadomości

 • Uczeń zna zasady poprawnego dobicia  piłki.
 • Zna wpływ rozgrzewki na dalszy ciąg zajęć.
 • Zna podstawowe zasady bezpiecznej gry w tenisa stołowego.

Sprawność motoryczna

 • Uczeń poprawia czas reakcji (szybkość)
 • Rozwija orientację wzrokowo- ruchową
 • Kształtuje siłę ramion

 Metoda i forma pracy

Praca w parach, indywidualna,  metoda realizacji zadań ruchowych: zabawowa, naśladowcza, zadaniowa; metoda nauczania ruchu: syntetyczna.
Środki dydaktyczne:stoły do tenisa, siatki, piłeczki, rakietki.
 
 
 

TOK LEKCJI CZYNNOŚCI UCZNIA CZYNNOŚCI NAUCZYCIELA METODY
Część wstępna-15 minut
 
1.Czynności organizacyjno- porządkowe.
 
– przygotowanie do zadań lekcji poprzez dokładne przyjęcie informacji od prowadzącego
– zapoznanie się z celem lekcji.
 
– sprawdza przygotowanie uczniów do lekcji
– podaje cel lekcji,
– omawia zasad BHP
 
pogadanka
2.Rozgrzewka ogólnorozwojowa, przygotowanie organizmu do wysiłku. – zabawa ożywiająca
Berek z piłką.(Berek biegnie z piłką, kogo nią dotknie ten zostaje berkiem i łapie następnych)
 
– ogólne ćwiczenia mięśni ramion, nóg, tułowia
 
– ćwiczenia gibkościowe              i zwinnościowe w różnych płaszczyznach.
– podaje uczniom reguły zabawy i czuwa nad prawidłowym jej przebiegiem.
 
 
– prezentuje uczniom ćwiczenia,
– koryguje błędy,
 
– omawia ćwiczenia pod względem ich przydatności.
zabawowa
 
 
 
zadaniowo- ścisła
3.Ćwiczenia techniczne
– postawa tenisisty
– ćwiczenia koordynacyjne
– biegają dookoła stołu ciągle odbijając piłeczkę nad rakietką.
– po odbiciu wykonują przysiad,
– przedstawia prawidłową pozycję i koryguje błędy.
– mówi o przydatności koordynacji wzrokowo- ruchowej u tenisisty
naśladowczo-
– ścisła
Część właściwa -25 minut
 
4.Ćwiczenia doskonalące wprowadzenie piłeczki do gry
( serwis)
 
– podrzut piłeczki i uderzenie wewnętrzną i zewnętrzną częścią rakietki,
– ćwiczenie wykonuje się seriami po prostej i po przekątnej.
 
– demonstruje odbicie piłeczki forhendem i bekhendem,
– objaśnia różnicę pomiędzy odbiciami i ich przydatność,
 
naśladowczo- ścisła
 
5.Ćwiczenia doskonalące odbicia podczas gry.
 
– wprowadzenie piłeczki do gry i odbicia bekhendem ( seria)       i forhendem
 
– ćwiczenia w seriach po prostej i po przekątnej.
 
– obserwuje poprawność wykonania ćwiczenia i omawia błędy powstałe podczas ćwiczeń.
– przerywa ćwiczenia                  i demonstruje prawidłowo,
 
zadaniowo- ścisła
 
6.Ćwiczenia doskonalące.
 
– gra pojedyncza
– uczniowie czekający odbijają piłeczkę o ścianę według wskazań nauczyciela.
 
– nauczyciel objaśnia następne zadanie,
– objaśnia i nadzoruje
 
zadaniowo- ścisła
 
 
 
7.Nauka sędziowania                    i przepisów.
 
– słuchają objaśnień nauczyciela
– zadają pytania,
– odpowiadają na pytania nauczyciela.
 
– przekazuje informacje o przepisach dotyczących wprowadzenia piłki do gry, punktowaniu i sędziowaniu.
 
pogadanka
Część  końcowa – 5 minut
8.Czynności organizacyjno- porządkowe. uczeń dokonuje podsumowania poziomu własnych umiejętności
– podaje najczęstsze błędy i określa skuteczność ćwiczeń.
nauczyciel podsumowuje zajęcia
– ocenia postępy w opanowaniu umiejętności odbicia piłeczki i prowadzenia gry. Pożegnanie.
Pogadanka
dyskusja

 
Joanna Szczepaniak
 

Leave a Comment

Skip to content