SOSW Konin

Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy im. Janusza Korczaka w Koninie
ul. Kaliska 19
62-500 Konin
63 242-91-61
sekretariat@sosw.konin.pl

Stowarzyszenie Razem Damy Radę

Celem Stowarzyszenia jest działalność rzecz rozwoju społeczności lokalnej, w szczególności Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego im. J. Korczaka w Koninie, promowanie jego działalności, monitorowanie losów absolwentów Ośrodka oraz podejmowanie działań zapobiegających ich marginalizacji i wykluczeniu społecznemu, a także inicjowanie i realizacja działań na rzecz wszelkich innych osób potrzebujących wsparcia i pomocy, w tym dzieci i młodzieży, kobiet, osób starszych, osób niepełnosprawnych, osób niedostosowanych społecznie i zagrożonych patologiami, utratą pracy bądź wykluczeniu społecznemu z jakiegokolwiek powodu poprzez podejmowanie działań w sferze zadań publicznych w zakresie:

 • pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób
 • działalności na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym;
 • działalności charytatywnej;
 • podtrzymywania i upowszechniania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej;
 • ochrony i promocji zdrowia;
 • działalności na rzecz osób niepełnosprawnych;
 • promocji zatrudnienia i aktywizacji zawodowej osób pozostających bez pracy i zagrożonych zwolnieniem z pracy;
 • działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych;
 • nauki, edukacji, oświaty i wychowania;
 • wypoczynku dzieci i młodzieży
 • kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego;
 • wspierania i upowszechniania kultury fizycznej;
 • działalności na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między społeczeństwami;
 • promocji i organizacji wolontariatu;
 • przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym;
 • działalności na rzecz poprawy jakości życia społeczności lokalnej;
 • upowszechnianie działań na rzecz wolności i praw człowieka i swobód obywatelskich;
 • działalności na rzecz równouprawnienia, w szczególności związanej z obroną praw kobiet;
 • działalności na rzecz aktywizacji osób starszych (50+);
 • działalności na rzecz ochrony środowiska, ekologii i ochrony zasobów naturalnych;
 • działalności na rzecz rozwoju obszarów wiejskich i miejskich;
 • podejmowania inicjatyw sprzyjających podnoszeniu świadomości i aktywności społecznej oraz poszerzaniu wiedzy o historii i tradycjach zarówno krajowych, jak i regionalnych.

Dane do kontaktu

Prezes –  Renata Herman

mail : renataherman28@gmail.com

tel. 663 466 114

Nowe władze Stowarzyszenia według aktualnego wpisu do KRS 0000 32 1776

Prezes – Renata Herman,

Wiceprezes –  Paulina Ograbisz,

Sekretarz –  Kinga Kijak,

Skarbnik – Magda Woźniak

Komisja Rewizyjna

Przewodnicząca – Wioletta Mijalska,

Hanna Paluszyńska,

Urszula Łaput

Adres : 62 – 500 Konin, Kaliska 19, NIP 665 289 77 00

Skip to content