SOSW Konin

Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy im. Janusza Korczaka w Koninie
ul. Kaliska 19
62-500 Konin
63 242-91-61
sekretariat@sosw.konin.pl

Regulamin uczniów

Regulamin rekrutacji i uczestnictwa uczniów

http://powiat.konin.pl/pl/1126/1171/regulamin_rekrutacji_i_uczestnictwa_uczniow

 

Regulamin rekrutacji i uczestnictwa uczniów
w projekcie „Kopalnia kompetencji – rozwój edukacji gimnazjalnej na terenie K OSI”

 

§1
INFORMACJA O PROJEKCIE

 
1. Projekt „Kopalnia kompetencji – rozwój edukacji gimnazjalnej na terenie K OSI” realizowany jest przez Powiat Koniński z siedzibą w Koninie, Aleje 1 Maja 9, 62-510 Konin w partnerstwie z: Szkoła Podstawowa nr 1 im. Zofii Urbanowskiej w Koninie, Szkoła Podstawowa nr 15 im. Polskich Olimpijczyków w Koninie, Szkoła Podstawowa nr 10 im. Adama Mickiewicza w Koninie, Szkoła Podstawowa nr 12 im. S. Moniuszki w Koninie, Zespół Szkół Górniczo – Energetycznych im. Stanisława Staszica, Szkoła Podstawowa nr 7 w Koninie, Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczym w Koninie, Szkoła Podstawowa im. Gen. J. Bema w Starym Mieście, Szkoła Podstawowa im. Bolesława Prusa w Liścu Wielkim, Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Żychlinie, Szkoła Podstawowa im. Marii Konopnickiej w Brzeźnie, Szkoła Podstawowa im. Mikołaja Kopernika w Krzymowie, Szkoła Podstawowa im. K. Makuszyńskiego w Sławsku, Zespół Szkolno- Przedszkolny w Rzgowie, Publiczne Gimnazjum im. Ireny Sendler w Kramsku, Szkoła Podstawowa im. Papieża Jana Pawła II w Wysokiem, Szkoła Podstawowa im. Juliusza Słowackiego w Golinie, Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Kazimierzu Biskupim, Zespół Szkolno-Przedszkolny w Ślesinie,
2. Projekt współfinansowany jest przez Unię Europejską w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 8: Edukacja, Działanie 8.1 Ograniczenie i zapobieganie przedwczesnemu kończeniu nauki szkolnej oraz wyrównanie dostępu do edukacji przedszkolnej i szkolnej, Poddziałanie 8.1.2 Kształcenie ogólne – projekty konkursowe.
3. Celem projektu jest podniesienie wiedzy i kompetencji uczniów i nauczycieli poprzez rozwój u uczniów kompetencji kluczowych, objecie uczniów ze specjalnymi potrzebami, doposażenie 19 szkół w pracownie przyrodnicze, rozwój kompetencji i kwalifikacji u  nauczycieli oraz organizację zajęć specjalistycznych i doradztwa edukacyjno- zawodowego dla 2273 uczniów.
4. Projekt realizowany jest od 1 września 2017 r. do 31 lipca 2019 r.
5. Wsparcie realizowane w Projekcie wynika z indywidualnego zapotrzebowania określonego w diagnozach potrzeb poszczególnych szkół oraz z wniosku o dofinansowanie Projektu. Wsparcie to dotyczy:

a) organizacji zajęć rozwijających kompetencje kluczowe prowadzonych z uwzględnieniem indywidualnych potrzeb edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych uczniów,

b) wsparcia indywidualnego uczniów poprzez organizację zajęć specjalistycznych.
c) doradztwa edukacyjno-zawodowego, polegającego na indywidualnym doradztwie (IPD)

 

§2
OGÓLNE ZASADY REKRUTACJI

 
1. Rekrutacja będzie prowadzona w sposób ciągły od 26 września 2017 r. do 31 grudnia 2018 r.
2. Osobami odpowiedzialnymi za rekrutację są koordynatorzy.
3. Rekrutacja uczestników Projektu będzie prowadzona w szkołach wskazanych w § 1 pkt 1 wśród uczniów klas III oddziałów gimnazjalnych: roku szkolnego 2017/2018 oraz 2018/2019, którzy w momencie przystąpienia do Projektu uczą się w mieście Konin oraz gminach Kramsk, Krzymów, Stare Miasto, Rzgów, Kazimierz Biskupi i Ślesin, zgodnie z zachowaniem indywidualnych potrzeb szkół.
4. Rekrutacja poprzedzona będzie akcją informacyjną prowadzoną w szkołach i poprzez strony internetowe Powiatu Konińskiego oraz szkół.
5. W Projekcie realizowane będą:

a) zajęcia rozwijające kompetencje kluczowe prowadzone z uwzględnieniem indywidualnych potrzeb edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych uczniów:

– koło zainteresowań z biologii,

– zajęcia wyrównawcze z matematyki,
– zajęcia wyrównawcze z chemii,
– warsztaty naukowe z geografii w trenie,
– warsztaty języka angielskiego,
– zajęcia laboratoryjne z fizyki,
– projekt edukacyjny z biologii,

b) wsparcie indywidualne uczniów poprzez organizację zajęć specjalistycznych w zakresie:

– zajęć korekcyjno-kompensacyjnych,
– indywidualnych zajęć psycho-edukacyjne,
– terapii pedagogicznej,
– zajęć logopedycznych,

c) doradztwo edukacyjno-zawodowe, polegające na indywidualnym doradztwie (IPD)

6. W celu przeprowadzania rekrutacji Dyrektorzy szkół powołują Komisję Rekrutacyjną, zwaną dalej Komisją, w skład której wchodzą:

a) dyrektor szkoły – przewodniczący Komisji,
b) koordynator szkolny – zastępca Przewodniczącego Komisji,
c) pedagog szkolny – członek Komisji.

7. Do zadań Komisji należy w szczególności:

a) przyjmowanie i analiza formularzy zgłoszenia do udziału w projekcie,
b) tworzenie list podstawowych – Załącznik nr 4 i list rezerwowych – Załącznik nr 5, jeśli liczba chętnych będzie większa niż zakładana w projekcie,
c) przenoszenie uczestników Projektu, którzy nie podpiszą deklaracji uczestnictwa z list podstawowych na rezerwowe,
d) przenoszenie uczestników Projektu z list rezerwowych na listy podstawowe w przypadku wolnych miejsc,
e) przeprowadzanie rekrutacji uzupełniającej w przypadku mniejszej liczby chętnych do udziału
w Projekcie niż zakładana.

8. Rekrutacja uczniów będzie składać się z następujących etapów:

a) zgłoszenie się ucznia w punkcie kwalifikacyjnym w szkole (u koordynatora lub w sekretariacie)

i wypełnienie formularza zgłoszeniowego – załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu,
b) weryfikacja danych – dokumenty niekompletne, tj. niepodpisane lub niewypełnione we wszystkich wymaganych miejscach nie będą podlegały weryfikacji,
c) uczeń może w ramach spotkań z koordynatorem projektu odbyć rozmowę kwalifikacyjną określającą jego indywidualne potrzeby rozwojowe i edukacyjne.

9. W przypadku zgłoszenia większej liczby chętnych uczennic i uczniów, w pierwszej kolejności zakwalifikowane zostaną osoby:

a) z orzeczonymi dysfunkcjami powodującymi problemy w kształceniu,
b) z orzeczeniem o niepełnosprawności (20 pkt),
c) z terenów wiejskich (10 pkt),
d) z rodzin objętych pomocą społeczną (20 pkt),
e) kobiety ze względu na utrudniony dostęp do rynku pracy (10 pkt).

10. Kolejność na listach określa się na podstawie ilości uzyskanych przez kandydata punktów, przy czym na pierwszym miejscu na liście zapisuje się ucznia, który uzyskał najwyższą ilość punktów, a następnie w kolejności malejącej ilości punktów, aż do wyczerpania liczby miejsc. Fakt ten znajdzie odzwierciedlenie w Protokole – Załącznik nr 3 przygotowanym przez Komisję Rekrutacyjną. Lista uczestników dostępna będzie u koordynatorów i w sekretariacie szkół.
11. W przypadku zgłoszenia mniejszej liczby uczestników, w drodze wyjątku dopuszcza się możliwość rozszerzenia grupy docelowej o uczniów VII klasy szkoły podstawowej tej samej szkoły.
12. Każdy uczeń może skorzystać tylko z jednej formy kształcenia pozwalającej rozwijać kompetencje kluczowe zgodnie z jego indywidualnymi potrzebami edukacyjnymi.  Natomiast jeśli chodzi o zajęcia specjalistyczne zgodnie z potrzebami ucznia.
13. Każdy uczeń, który chce wziąć udział w zajęciach zobowiązany jest do udziału w doradztwie edukacyjno-zawodowym.
14. Projekt uwzględnia zasadę równości szans i niedyskryminacji, w tym dostępności dla osób
z niepełnosprawnościami oraz zasady równości szans kobiet i mężczyzn.
15. Rekrutacja ma charakter otwarty.
16. Do udziału w Projekcie zakwalifikują się uczniowie/uczennice spełniający wszystkie kryteria, zgodnie z przyjętymi zasadami.
17. W celu rozpoczęcia udziału w Projekcie niezbędne jest podanie danych osobowych w zakresie wyznaczonym dokumentami programowymi. Podanie ich jest dobrowolne, aczkolwiek odmowa podania jest równoznaczna z brakiem możliwości udzielenia wsparcia w Projekcie. Kandydat zakwalifikowany do udziału w Projekcie staje się uczestnikiem Projektu z chwilą rozpoczęcia udziału w wybranej formie wsparcia.
18. Dane z dokumentacji rekrutacyjnej zostaną wprowadzone do systemu SL2014, a dokumenty przechowywane będą w biurze Projektu mieszczącym się w Starostwie Powiatowym w Koninie (Aleje 1 Maja 9, 62-510 Konin) – dotyczy danych gromadzonych na potrzeby realizacji wsparcia określonego w §2 ust. 5 lit. a), b) i c). Pozostałe dane przechowywane będą w macierzystych szkołach uczestników Projektu.

 
§3
PRAWA I OBOWIĄZKI UCZESTNIKÓW PROJEKTU

 
1. Warunkiem uczestnictwa w projekcie jest złożenie przez uczestnika, w momencie rozpoczęcia korzystania ze wsparcia, formularza zgłoszeniowego  załącznik nr 1, oraz Oświadczenia Uczestnika Projektu załącznik nr 2 do niniejszego Regulaminu.
2. Uczestnikowi Projektu przysługuje prawo do:

a) bezpłatnego udziału w zajęciach, doradztwie edukacyjno–zawodowym oraz indywidualnych formach wsparcia specjalistycznego (logopeda, psycholog)
b) rezygnacji z udziału w zajęciach, doradztwie edukacyjno–zawodowym oraz indywidualnych formach wsparcia specjalistycznego (logopeda, psycholog) spowodowanej ważnymi względami osobistymi lub zdrowotnymi.

3. Rezygnacja ucznia z udziału w zajęciach, doradztwie edukacyjno–zawodowym oraz indywidualnych formach wsparcia specjalistycznego (logopeda, psycholog) jest jednoznaczna z rezygnacją z uczestniczenia w Projekcie.
4. Uczestnik Projektu zobowiązany jest do:

a) zapoznania się z niniejszym Regulaminem,
b) uczestniczenia w doradztwie edukacyjno–zawodowym oraz zajeciach, na które został zakwalifikowany,
c) potwierdzania każdorazowo obecności poprzez złożenie podpisu na liście obecności,
d) usprawiedliwiania wszystkich nieobecności (dopuszcza się maksymalnie do 20%),
e) wypełniania ankiet i innych dokumentów przekazywanych przez koordynatora szkolnego w okresie realizacji i trwałości projektu (w tym umowy na realizację IPD).

 

§4
SKREŚLENIE UCZESTNIKA PROJEKTU Z UDZIAŁU W PROJEKCIE

 
1. Nieusprawiedliwiona nieobecność uczestnika Projektu w zajęciach w wymiarze ponad 20% wszystkich godzin przewidzianych dla danej grupy będzie podstawą do skreślenia z listy uczestników Projektu.
2. Decyzję o skreśleniu uczestnika z udziału w danej formie wsparcia podejmuje Komisja. O swojej decyzji powiadamia Kierownika Projektu. Na wolne miejsce kierowana jest osoba wg kolejności z listy rezerwowej.
3. Skreślenie uczestnika Projektu z udziału w danej formie wsparcia jest jednoznaczne ze skreśleniem go z listy uczestników Projektu oraz obciążeniem go poniesionymi kosztami adekwatnymi dla otrzymanego wsparcia, w sytuacji kiedy nikt nie może skorzystać z wolnego miejsca.
 

§5
POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Regulamin został opracowany i wprowadzony jako obowiązujący przez Powiat Koniński przy współudziale partnerów projektu.
2. Regulamin wchodzi w życie z dniem 26 września 2017 r. i obowiązuje przez cały okres realizacji Projektu.
3. Powiat Koniński jako lider Projektu zastrzega sobie prawo zmiany Regulaminu w każdym czasie
w porozumieniu z partnerami projektu. Zmiany wprowadza się w formie aneksu.
4. Regulamin dostępny będzie na stronach internetowych Powiatu Konińskiego i szkół oraz w sekretariatach szkół wymienionych w § 1 ust. 3.
5. Ostateczna interpretacja Regulaminu należy do Powiatu Konińskiego w oparciu o stosowane dokumenty zawarte na stronie Ministerstwa Rozwoju oraz na stronach Instytucji Zarządzającej.
 
Wykaz załączników:
Załącznik nr 1 – Formularz zgłoszeniowy dla uczestników projektu,
Załącznik nr 2 – Oświadczenie uczestnika projektu,
Załącznik nr 3 – Wzór protokołu rekrutacji uczniów,
Załącznik nr 4 – Lista rankingowa uczniów zakwalifikowanych do uczestnictwa w zajęciach, doradztwie edukacyjno–zawodowym,
Załącznik nr 5 – Lista rezerwowa uczniów zakwalifikowanych do uczestnictwa w zajęciach, doradztwie edukacyjno–zawodowym

Leave a Comment

Skip to content