SOSW Konin

Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy im. Janusza Korczaka w Koninie
ul. Kaliska 19
62-500 Konin
63 242-91-61
sekretariat@sosw.konin.pl

Regulamin nauczycieli

Regulamin rekrutacji nauczycieli

http://powiat.konin.pl/pl/1126/1172/regulamin_rekrutacji_nauczycieli

 

Regulamin rekrutacji nauczycieli
w Projekcie „Kopalnia kompetencji – rozwój edukacji gimnazjalnej na terenie K OSI”
 
§ 1
INFORMACJA O PROJEKCIE

 
1. Projekt „Kopalnia kompetencji – rozwój edukacji gimnazjalnej na terenie K OSI” ( zwany dalej Projektem) realizowany jest przez Powiat Koniński z siedzibą w Koninie, Aleje 1 Maja 9, 62-510 Konin w partnerstwie z: Szkoła Podstawowa nr 1 im. Zofii Urbanowskiej w Koninie, Szkoła Podstawowa nr 15 im. Polskich Olimpijczyków w Koninie, Szkoła Podstawowa nr 10 im. Adama Mickiewicza w Koninie, Szkoła Podstawowa nr 12 im. S. Moniuszki w Koninie, Zespół Szkół Górniczo – Energetycznych im. Stanisława Staszica, Szkoła Podstawowa nr 7 w Koninie, Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczym w Koninie, Szkoła Podstawowa im. Gen. J. Bema w Starym Mieście, Szkoła Podstawowa im. Bolesława Prusa w Liścu Wielkim, Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Żychlinie, Szkoła Podstawowa im. Marii Konopnickiej w Brzeźnie, Szkoła Podstawowa im. Mikołaja Kopernika w Krzymowie, Szkoła Podstawowa im. K. Makuszyńskiego w Sławsku, Zespół Szkolno- Przedszkolny w Rzgowie, Publiczne Gimnazjum im. Ireny Sendler w Kramsku, Szkoła Podstawowa im. Papieża Jana Pawła II w Wysokiem, Szkoła Podstawowa im. Juliusza Słowackiego w Golinie, Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Kazimierzu Biskupim, Zespół Szkolno-Przedszkolny w Ślesinie,
2. Projekt współfinansowany jest przez Unię Europejską w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 8: Edukacja, Działanie 8.1 Ograniczenie i zapobieganie przedwczesnemu kończeniu nauki szkolnej oraz wyrównanie dostępu do edukacji przedszkolnej i szkolnej, Poddziałanie 8.1.2 Kształcenie ogólne – projekty konkursowe.
3. Celem Projektu jest doskonalenie kwalifikacji i umiejętności zawodowych nauczycieli ze szkół wskazanych w § 1 pkt.1 Regulaminu objętych wsparciem w projekcie.
4. Projekt realizowany jest od 1 września 2017 r. do 31 lipca 2019 r.
5. Wsparcie realizowane w Projekcie wynika z indywidualnego zapotrzebowania określonego w diagnozach potrzeb poszczególnych szkół biorących w nim udział oraz z wniosku o dofinansowanie Projektu. Wsparcie to dotyczy:

1. studiów podyplomowych dla nauczycieli w zakresie:

a. przedsiębiorczość i doradztwo zawodowe,
b. doradztwo edukacyjno-zawodowe,
c. psychologia,
d. logopedia,
e. surdopedagogika,
f. integracja sensoryczna,
g. terapia pedagogiczna,
h. chemia,
i. socjoterapia.

2. szkoleń dla nauczycieli w zakresie:

a. nowoczesnych metod nauczania, stosowania metody eksperymentu,
b. kompetencji wychowawczych (techniki motywujące uczniów do pracy, metody aktywizujące w nauczaniu, praca z uczniem zdolnym),
c. jak rozmawiać/współpracować z dziećmi oraz rodzicami z rodzin dysfunkcyjnych (pracy z dziećmi o specyficznych potrzebach edukacyjnych, pracy z dziećmi autystycznymi, terapii integracji sensorycznej).

6. Informacje o Projekcie będą zamieszczane na:

1. stronie internetowej Powiatu Konińskiego,
2. stronach internetowych szkół biorących udział w Projekcie.

 

§ 2
OGÓLNE ZASADY REKRUTACJI

 
1. Rekrutacja będzie prowadzona w sposób ciągły od 27 września 2017 r. do 31 grudnia 2018 r.
2. Osobami odpowiedzialnymi za rekrutację są koordynatorzy szkolni.
3. Rekrutacja uczestników Projektu poprzedzona będzie akcją informacyjną prowadzoną bezpośrednio w szkołach i poprzez strony internetowe Powiatu Konińskiego oraz szkół.
4. Rekrutacja będzie prowadzona cząstkowo w macierzystych szkołach uczestników projektu z zachowaniem zdiagnozowanych indywidualnych potrzeb szkół.
5. W rekrutacji mogą brać udział nauczyciele, którzy w momencie przystąpienia do projektu, są pracownikami szkół wskazanych w § 1 pkt 1
6. W celu przeprowadzania rekrutacji dyrektor szkoły powołuje Komisję Rekrutacyjną, zwaną dalej Komisją, w skład której wchodzą:

1. dyrektor szkoły – przewodniczący Komisji
2. koordynator szkolny – zastępca przewodniczącego Komisji
3. pracownik szkoły ds. kadr – członek Komisji.

7. Do zadań Komisji należy w szczególności:

1. przyjmowanie i analiza formularzy zgłoszenia do udziału w projekcie,
2. utworzenie listy podstawowej i listy rezerwowej, jeśli liczba chętnych będzie większa niż zakładana w projekcie,
3. przenoszenie uczestników projektu, którzy nie podpiszą deklaracji uczestnictwa z listy podstawowej na listę rezerwową,
4. przenoszenie uczestników projektu z listy rezerwowej na listę podstawową w przypadku wolnych miejsc,
5. przeprowadzanie rekrutacji uzupełniającej w przypadku, gdy liczba chętnych do udziału w projekcie będzie mniejsza niż zakładana.

8. Rekrutacja nauczycieli będzie 3-etapowa:

1. zgłoszenie mailowe na adres sekretariatu szkoły,
2. wypełnienie formularza zgłoszenia dostępnego na stronie internetowej szkoły/Powiatu – załączniki nr 1 do niniejszego Regulaminu i złożenie w punkcie kwalifikacyjnym w szkole (sekretariat),
3. weryfikacja danych osobowych.

9. W przypadku zgłoszenia większej liczby chętnych, w pierwszej kolejności zakwalifikowane zostaną osoby podnoszące kwalifikacje zgodnie z wyposażaną pracownią. Kolejność na liście określa się na podstawie posiadanych kwalifikacji, aż do wyczerpania liczby miejsc. Fakt ten znajdzie odzwierciedlenie w Protokole przygotowanym przez Komisję Rekrutacyjną. Lista zakwalifikowanych uczestników dostępna będzie w sekretariatach szkół.
10. O wynikach rekrutacji uczestnik zostanie powiadomiony ustnie. Od decyzji komisji nie przysługują środki odwoławcze.
11. Dane z dokumentacji rekrutacyjnej zostaną wprowadzone do systemu SL2014, a dokumenty przechowywane będą w biurze Projektu mieszczącym się w Starostwie Powiatowym w Koninie (Aleje 1 Maja 9, 62-510 Konin) – dotyczy danych gromadzonych na potrzeby realizacji wsparcia określonego w §1 ust. 5 pkt 1 i 2. Pozostałe dane przechowywane będą
w macierzystych szkołach uczestników Projektu.
12. Projekt uwzględnia zasadę równości szans i niedyskryminacji, w tym dostępności dla osób
z niepełnosprawnościami oraz zasady równości szans kobiet i mężczyzn.
 

§ 3
PRAWA I OBOWIĄZKI UCZESTNIKÓW PROJEKTU

 
1. Warunkiem uczestnictwa w Projekcie jest podpisanie przez uczestnika formularzy zgłoszenia oraz Oświadczenia uczestnika Projektu załącznik nr 2 do niniejszego Regulaminu.
2. Nauczyciel zakwalifikowany do udziału w studiach podyplomowych przedkłada koordynatorowi szkolnemu zgodę pracodawcy na uczestnictwo pracownika w studiach podyplomowych, której wzór stanowi załącznik nr 3 do niniejszego Regulaminu.
3. Nauczyciel zakwalifikowany do udziału w szkoleniu / kursie przedkłada koordynatorowi szkolnemu zgodę pracodawcy na uczestnictwo pracownika w szkoleniu / studiach podyplomowych, której wzór stanowi załącznik nr 4 do niniejszego Regulaminu.
4. Uczestnik Projektu ma prawo:

1. do bezpłatnego udziału w szkoleniach /  studiach podyplomowych organizowanych
w Projekcie finansowanych ze środków przewidzianych w Projekcie (zgodnie z zapisami wniosku o dofinansowanie);
2. w szczególnie uzasadnionych przypadkach, bez ujemnych konsekwencji w postaci zwrotu kosztów, do rezygnacji z udziału w szkoleniu / studiach podyplomowych spowodowanej ważnymi względami osobistymi lub zdrowotnymi – wypełnia załącznik nr 5 do niniejszego Regulaminu.

5. Rezygnacja nauczyciela z udziału w szkoleniu / studiach podyplomowych, jest jednoznaczna z rezygnacją z uczestniczenia w Projekcie.
6. Uczestnik Projektu zobowiązany jest do:

1. zapoznania się z niniejszym Regulaminem,
2. uczestniczenia w zajęciach na które został zakwalifikowany,
3. usprawiedliwiania wszystkich nieobecności (dopuszcza się maksymalnie do 20% usprawiedliwionych nieobecności)
4. wypełniania ankiet i innych dokumentów przekazywanych przez Koordynatora Szkolnego
w okresie realizacji i trwałości Projektu.

 

§ 4
SKREŚLENIE UCZESTNIKA PROJEKTU Z UDZIAŁU W PROJEKCIE

 
1. Nieusprawiedliwiona nieobecność uczestnika Projektu w szkoleniu / kursie oraz studiach podyplomowych w wymiarze ponad 20% wszystkich godzin przewidzianych dla danej grupy będzie podstawą do skreślenia z listy uczestników Projektu.
2. Decyzję o skreśleniu uczestnika z udziału w danej formie wsparcia podejmuje Komisja. O swojej decyzji powiadamia Kierownika Projektu. Na wolne miejsce kierowana jest osoba wg kolejności z listy rezerwowej.
3. Skreślenie uczestnika Projektu z udziału w danej formie wsparcia jest jednoznaczne ze skreśleniem go z listy uczestników Projektu i z obciążeniem go poniesionymi kosztami w sytuacji kiedy nikt nie może skorzystać z wolnego miejsca.
 

§ 5
POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 
1. Regulamin został opracowany i wprowadzony jako obowiązujący przez Projektodawcę przy współudziale partnerów projektu.
2. Regulamin wchodzi w życie z dniem 26 września 2017 r. i obowiązuje przez cały okres realizacji Projektu.
3. Powiat Koniński jako lider Projektu zastrzega sobie prawo zmiany Regulaminu w każdym czasie w porozumieniu z partnerami projektu. Zmiany wprowadza się w formie aneksu.
4. Regulamin dostępny będzie na stronach internetowych Powiatu Konińskiego i szkół oraz w sekretariatach szkół wymienionych w § 1 ust. 3.
5. Ostateczna interpretacja Regulaminu należy do Powiatu Konińskiego w oparciu o stosowane dokumenty zawarte na stronie Ministerstwa Rozwoju oraz na stronach Instytucji Zarządzającej.
 
Wykaz załączników:
Załącznik nr 1 – Formularz zgłoszeniowy do udziału w projekcie dla nauczycieli,
Załącznik nr 2 – Oświadczenie uczestnika projektu,
Załącznik nr 3 – Zgoda pracodawcy na uczestnictwo pracownika w studiach podyplomowych,
Załącznik nr 4 – Zgoda pracodawcy na uczestnictwo pracownika w szkoleniu / kursie,
Załącznik nr 5 – Rezygnacja z uczestnictwa w szkoleniu / studiach podyplomowych.

Leave a Comment

Skip to content