SOSW Konin

Promocja zdrowia w naszej szkole

PLAN DZIAŁAŃ SPECJALNEGO OŚRODKA SZKOLNO-WYCHOWAWCZEGO W KONINIE PROMUJĄCEGO ZDROWIE

Część wstępna planowania w roku szkolnym 2021/2022

Problem priorytetowy do rozwiązania:

Kontynuacja dbałości  o higienę osobistą uczniów oraz  o czystość ich najbliższego otoczenia ( w tym stanowisk pracy, miejsc spożywania posiłków, toalet).

Krótki opis problemu priorytetowego

         Nauczyciele i pracownicy Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Koninie na podstawie obserwacji,    rozmów i dyskusji postanowili w tym roku szkolnym  kontynuować problem  dbałości o higienę osobistą uczniów oraz podjąć działania związane z czystością ich najbliższego otoczenia – stanowisk pracy, miejsc spożywania posiłków, toalet.

Uzasadnienie wyboru problemu priorytetowego

         Dbałość o higienę osobistą wiąże się z czystością najbliższego otoczenia ucznia . Dlatego ważne jest aby uczniowie niepełnosprawni wiedzieli i przestrzegali zasad wyrabiania nawyków higienicznych, estetycznego spożywania posiłków a także kulturalnego korzystania z toalet. Chcemy wprowadzić odpowiednie działania i poprawić poziom funkcjonowania naszych uczniów .

PLAN DZIAŁAŃ W ROKU SZKOLNYM 2021/2022

  1. CEL DZIAŁANIA

  Dbałość o higienę osobistą uczniów oraz czystość najbliższego otoczenia ( w tym stanowisk pracy, miejsc spożywania posiłków, toalet).

  •  Kryterium sukcesu:
  • Co najmniej 80 % uczniów zwiększy swoją wiedzę i umiejętności na temat higieny osobistej oraz dbałości o czystość otoczenia.
  • Sposób sprawdzenia czy osiągnięto cel:
  • Co wskaże, że osiągnięto cel?

Wnioski z obserwacji prowadzonych na bieżąco przez nauczycieli i pracowników niepedagogicznych ośrodka, a także subiektywne oceny uczniów.

  • Jak sprawdzimy, że osiągnięto cel?

Wywiad z nauczycielami, pracownikami, rodzicami  i uczniami ośrodka z wykorzystaniem ankiety .

  • Kto i kiedy sprawdzi, że osiągnięto cel?

Zespół Promocji Zdrowia przeprowadzi ankiety w czerwcu 2022 roku.

  • Zadania
l.p.Nazwa zadaniaKryterium sukcesuSposób realizacjiOkres/termin realizacjiWykonawcy/osoba odpowiedzialnaŚrodki/zasobySposób sprawdzenia  wykonania zadania
1.Światowy Dzień Urody65% uczniów dowie się jak dbać o higienę twarzy .Zajęcia edukacyjne  w grupach wychowawczych  w internacie.Wrzesień 21 2021Wychowawcy z internatuKosmetyki, zdjęcia, kolorowe czasopisma, filmy edukacyjne, pogadanka.Dokumentacja fotograficzna i notatka z wydarzenia.
2.Światowy Dzień Mycia Rąk70% uczniów nabierze nawyku prawidłowego mycia rąk.Spotkania edukacyjne dla społeczności ośrodka.Wrzesień 2021G. Kotwas, K. Kijak, A. Kaliszuk, D. LigockaŚrodki do myci i dezynfekcji rąk, projektor, rzutnik, komputer, filmy edukacyjne.Dokumentacja fotograficzna i notatka  z wydarzenia.
3.Światowy Dzień Wody65% uczniów wykorzysta wiedzę jak należy oszczędzać wodę.Zajęcia edukacyjne  w grupach wychowawczych  w internacie.Marzec 2022Wychowawcy z internatuFilmy edukacyjne, karty pracy, materiały plastyczne, pogadanka.Dokumentacja fotograficzna i notatka z wydarzeń, prace plastyczne.
4.Dzień Dentysty i Światowy Dzień Zdrowia Jamy Ustnej80% uczniów poszerzy wiedzę dotyczącą zasad  dbania o higienę jamy ustnej 55% uczniów będzie wykorzystywać zasady na co dzień.  Spotkanie ze stomatologiem.Marzec 2022G. Kotwas, K. KijakPrzybory do higieny jamy ustnej, broszury, instruktaż, pomoce dydaktyczne.Dokumentacja fotograficzna i notatka  z wydarzenia.
5.Jak dbać o higienę?65 % uczniów zna sposoby dbania o higienę.Przeprowadzenie konkursu wiedzy wśród uczniów.Marzec 2022R. Szymańska- Szczepaniak, członkowie zespołu ds. promocji zdrowia.QuizPodsumowanie wyników konkursu .
6.Światowy Dzień Zdrowia70% uczniów dostrzega korzyści wynikające ze zdrowego trybu życia.Apel dla uczniów Ośrodka7 kwietnia 2022R. Szymańska- Szczepaniak, członkowie zespołu ds. promocji zdrowiaPogadanka, występy uczniów (wiersze, piosenki), prezentacja, filmy edukacyjne.Dokumentacja fotograficzna, adnotacje w dziennikach.
Działania    cykliczne
7.Prezentacja filmów o higienie osobistej70% uczniów Ośrodka prawidłowo odbiera i wprowadza w życie zdobyte informacje.Wyświetlania filmów, pogadankaRaz w miesiącu, przez cały rokNauczyciele szkoły podstawowej i SPdPKomputer, projektor, rzutnik, tablica multimedialnaAdnotacje w dziennikach.
8.Pogadanki o higienie intymnej80% uczniów wyrobi nawyk dbałości o higienę intymną.Pogadanki przeprowadzone w wybranych zespołach klasowych.Raz w miesiącuNauczyciel WDŻ Jolanta GrzejszczakBroszury informacyjne, karty pracy, środki do higieny intymnej itp.Adnotacje w dziennikach.
9.Pogadanki dotyczące higienicznego stylu życia70% uczniów dostrzega zasadność prowadzenia zdrowego stylu życia.Spotkania z pielęgniarką szkolną.Raz w miesiącuPielęgniarka szkolnaMateriały edukacyjneDokumentacja fotograficzna, adnotacje w dziennikach.

Renata Szymańska-Szczepaniak

Skip to content