SOSW Konin

Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy im. Janusza Korczaka w Koninie
ul. Kaliska 19
62-500 Konin
63 242-91-61
sekretariat@sosw.konin.pl

Projekt EFS

Projekt partnerski pn. „Do odważnych świat należy”

Stowarzyszenie „Razem Damy Radę” w partnerstwie z Miastem Konin / Specjalnym Ośrodkiem Szkolno-Wychowawczy im. Janusza Korczaka w Koninie realizuje projekt pn. „Do odważnych świat należy” RPWP.08.01.02-30-0133/17 realizowany w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego, Osi Priorytetowej 8  Edukacja, Działania 8.1 Ograniczenie i zapobieganie przedwczesnemu kończeniu nauki szkolnej oraz wyrównanie dostępu do edukacji przedszkolnej i szkolnej, Poddziałania 8.1.2 Kształcenie ogólne – projekty konkursowe.

Partnerem Wiodącym w projekcie, na mocy zawartej w dniu 31.12.2020 r. umowy o partnerstwie, jest Stowarzyszenie „Razem Damy Radę”  z siedzibą w Koninie,  ul. Kaliska 19, 62-500 Konin.

Celem projektu jest podniesienie kompetencji kluczowych z przedmiotów matematyczno-przyrodniczych oraz wsparcie indywidualnego podejścia do 97 uczniów / uczennic  z niepełnosprawnością ze SOSW w Koninie w zakresie zdiagnozowanych potrzeb od 01.01.2021 r. – 31.12.2022 r. poprzez realizację dodatkowych zajęć dydaktyczno-wyrównawczych, kółek zainteresowań, specjalistycznej terapii, a także kursów dedykowanych 41-osobowej kadrze SOSW w Koninie.

W ramach projektu realizowane są następujące zadania:

  • Zadanie 1. Utworzenie pracowni matematyczno-przyrodniczej;
  • Zadanie 2. Wsparcie uczniów w rozwijaniu kompetencji kluczowych oraz właściwych postaw i umiejętności;
  • Zadanie 3. Wsparcie indywidualnego podejścia do uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi;
  • Zadanie 4. Wsparcie nauczycieli w zakresie wykonywanej pracy z uczniami ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.
Skip to content