SOSW Konin

„Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa”

Na podstawie wniosku złożonego w 2017 roku do organu prowadzącego nasz Ośrodek otrzymał wsparcie finansowe z budżetu państwa w wysokości 12 000 złotych na zakup książek do biblioteki szkolnej. Dotacja ta została przyznana w ramach programu rządowego tj. „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa”. Program realizowany będzie w roku budżetowym 2018, co oznacza realizację wyznaczonych przez program zadań do końca 2018 roku.

Szczegółowe informacje dotyczące warunków i form realizacji Priorytetu 3 „Rozwijanie zainteresowań uczniów przez promowanie i wspieranie rozwoju czytelnictwa wśród dzieci i młodzieży, w tym zakup nowości wydawniczych”  zamieszczone są w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 6 października 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków, form i trybu realizacji Priorytetu 3 „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa” dotyczącego wspierania w latach 2016 – 2020 organów prowadzących szkoły oraz biblioteki pedagogiczne w zakresie rozwijania zainteresowań uczniów przez promocję i wspieranie czytelnictwa dzieci i młodzieży, w tym zakup nowości wydawniczych (Dz.U. poz. 1667).

http://men.gov.pl/wpcontent/uploads/2015/10/d2015000166701.pdf

Cele programu.

Cel Główny – Priorytet 3:

Uatrakcyjnienie księgozbiorów bibliotek szkolnych i pedagogicznych oraz wzmocnienie potencjału i roli bibliotek szkolnych i pedagogicznych.

Cele szczegółowe:     

  • Zwiększenie atrakcyjności oferty bibliotek szkolnych i pedagogicznych przez zwiększenie udziału nowości wydawniczych w zbiorach bibliotek;
  • Wzrost dostępności książek w bibliotekach szkolnych i pedagogicznych;
  • Rozwój współpracy pomiędzy szkołami a bibliotekami publicznymi i bibliotekami pedagogicznymi.

Czas trwania programu:

Program, w tym Priorytet 3 będzie realizowany w latach 2016 – 2020.

Formy realizacji programu:

  • Zakup nowości wydawniczych (książek niebędących podręcznikami) w celu wzbogacenia zasobów biblioteki szkolnej o pozycje pozostające w sferze zainteresowania uczniów i jednocześnie służące realizacji podstawy programowej kształcenia ogólnego;
  • Popularyzowanie regularnego czytelnictwa wśród uczniów – także w okresie ferii letnich i zimowych;
  • Współpraca bibliotek szkolnych z bibliotekami publicznymi oraz bibliotekami pedagogicznymi w celu lepszej realizacji zadań tych instytucji, m.in. poprzez organizowanie wydarzeń czytelniczych.

Przebieg realizacji programu będzie odbywać się we współpracy z organem prowadzącym, a sprawozdanie z realizacji Priorytetu 3 zostanie przekazane do wojewody w terminie do 15 stycznia 2019 r.

Leave a Comment

Skip to content