Pomóżmy dzieciom, by każdy z nich stał się tym, kim stać się może.

Janusz Korczak

 

Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy imienia Janusza Korczaka w Koninie jest placówką położoną w starej części miasta.

Kształci dzieci i młodzież z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim, umiarkowanym, znacznym, głębokim, z autyzmem i z niepełnosprawnościami sprzężonymi.

Pracownikom Ośrodka w procesie nauczania i wychowywania młodych ludzi przyświecają zasady systemu wychowawczego stworzonego przez ośrodkowego patrona – Janusza Korczaka. Jedna z ważniejszych brzmi: Nie zmuszajmy dziecka do aktywności, lecz wyzwalajmy aktywność. Nie każmy myśleć, lecz twórzmy warunki do myślenia. Nie żądajmy, lecz przekonujmy. Pozwólmy dziecku pytać i powoli rozwijać jego umysł tak, by samo wiedzieć chciało.

 

W skład Ośrodka wchodzą:

 • Szkoła Podstawowa Specjalna z oddziałami gimnazjalnymi
 • Branżowa Szkoła Specjalna I Stopnia kształcąca uczniów w zawodach: krawiec, tapicer, rolnik, kucharz małej gastronomii, piekarz, cukiernik, mechanik pojazdów samochodowych, blacharz samochodowy, monter instalacji i urządzeń sanitarnych oraz murarz,
 • Szkoła Specjalna Przysposabiająca do Pracy kształtująca umiejętności pracownika gospodarstwa domowego,
 • Zespoły Rewalidacyjno-Wychowawcze,
 • Grupy Wychowawcze (internat),
 • Świetlica Szkolna.

Wszyscy wychowankowie i uczniowie mają możliwość korzystania z wyżywienia i dożywiania w stołówce Ośrodka.

 

Ośrodek zapewnia:

 • całodobową opiekę, warunki do nauki, wychowania i odpoczynku,
 • wsparcie pedagoga i psychologa,
 • pomoc logopedy,
 • opiekę pielęgniarki.

 

Atrakcyjność i efektywność kształcenia podnosi fakt posiadania nowoczesnych środków dydaktycznych spełniających europejskie standardy. Wyrównywanie deficytów rozwojowych i trudności edukacyjnych uczniów odbywa się na zajęciach, takich jak:

 • zajęcia logopedyczne,
 • trening słuchowy metodą Tomatisa,
 • trening EEG Biofeedback,
 • terapia Integracji Sensorycznej,
 • dogoterapia,
 • felinoterapia,
 • zajęcia z komunikacji alternatywnej i wspomagającej,
 • sesje Ruchu Rozwijającego W. Sherborne,
 • terapia polisensoryczna w „Sali doświadczania świata”,
 • terapia ręki,
 • sensoplastyka,
 • gimnastyka korekcyjno-kompensacyjna,
 • zajęcia czytelnicze w Internetowym Centrum Informacji Multimedialnej,
 • zajęcia w nowoczesnych pracowniach komputerowych,

przy zastosowaniu, między innymi, następujących metod: behawioralnej, F. Affolter, P. Dennisona, G. Domana, Ch. M. Knill, W. Sherborne,  metoda Johansena, metoda Warnkego, biblioterapii, Dobrego Startu, muzykoterapii, relaksacji, pedagogiki cyrku, pedagogiki zabawy.

 

W Ośrodku tętni życie pozalekcyjne.

Uczniowie biorą udział:

 • w zajęciach sportowych (badminton, bocce, bowling, hokej halowy,  jazda konna, jazda szybka na wrotkach, lekka atletyka, narciarstwo zjazdowe, piłka nożna, pływanie, tenis stołowy) i w artystycznych, zdobywając medale i wyróżnienia na szczeblu międzynarodowym, ogólnopolskim, regionalnym, wojewódzkim i miejskim,
 • w wycieczkach dydaktycznych, terapeutycznych, w zajęciach białej i zielonej szkoły na terenie całego kraju,
 • w działaniach 36 Drużyny Harcerskiej "Nieprzetartego Szlaku"  imienia Małoletniaków,
 • w redagowaniu własnej gazety Głos Młodzieży,
 • w akcjach, zajęciach, zawodach, projektach organizowanych w ramach Stowarzyszeń: Klub Olimpiad Specjalnych Oddział Wielkopolskie-Konin, Polskie Towarzystwo Społeczno-Sportowe Sprawni Razem, Razem Damy Radę,
 • w ogólnopolskich i w miejskich akcjach charytatywnych (Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy, Góra Grosza, zbiórka żywności dla Konińskiego Banku Żywności, zbiórka pieniędzy dla konińskiego hospicjum),
 • w życiu lokalnej społeczności (systematyczna współpraca z wieloma instytucjami, aktywny udział w imprezach organizowanych na terenie miasta, wolontariat, opieka nad miejscami pamięci narodowej).

 

Celem naszej pracy, przy dużej pomocy rodziców, przyjaciół, sponsorów oraz instytucji działających na rzecz osób niepełnosprawnych, jest wszechstronne przygotowanie młodych ludzi do jak najbardziej samodzielnego i aktywnego funkcjonowania w społeczeństwie. Przekazujemy naszym wychowankom te wartości, według których sami postępujemy. Pragniemy, aby byli oni bezpieczni, otoczeni życzliwością i szczęśliwi.