OFERTA EDUKACYJNA NA ROK SZKOLNY 2016/2017 Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy im. Janusza Korczaka 62-500 Konin ul. Kaliska 19 tel. (063) 242-91-61 fax (063) 242-91-61 www.sosw.konin.pl

ROZPOCZĄŁ SIĘ NABÓR NA NOWY ROK SZKOLNY 2016/2017 Zapraszamy do zapoznania się z naszą ofertą Szkoła nie prowadzi rekrutacji elektronicznej Składanie dokumentów w sekretariacie Ośrodka

 • Szkoła Podstawowa dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim, umiarkowanym i znacznym
 • Gimnazjum dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim, umiarkowanym i znacznym
 • Zasadnicza Szkoła Zawodowa dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu
 • lekkim
 • Szkoła Przysposabiająca do Pracy dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu
 • umiarkowanym i znacznym
 • Grupy Rewalidacyjno-Wychowawcze dla wychowanków z niepełnosprawnością intelektualną
 • w stopniu głębokim

WNIOSEK O PRZYJĘCIE DZIECKA DO SOSW W KONINIE DRUK DOSTĘPNY W SEKRETARIACIE OŚRODKA LUB NA STRONIE INTERNETOWEJ W ZAKŁADCE NABÓR Zasadnicza Szkoła Zawodowa Specjalna dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim

 

Zawód Praktyka Cykl kształcenia
Krawiec warsztaty szkolne 3 lata
Ogrodnik ogród szkolny 3 lata
Rolnik ogród szkolny 3 lata
Kucharz pracownia szkolna 3 lata
Cukiernik pracownia szkolna 3 lata

Mechanik pojazdów
samochodowych

indywidualna 3 lata

Monter instalacji i
urządzeń sanitarnych

indywidualna 3 lata
Piekarz indywidualna 3 lata
Tapicer indywidualna 3 lata
Murarz indywidualna 3 lata

 

Uwaga! Do szkoły przyjmowani są absolwenci gimnazjów z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego, którzy nie ukończyli 21 roku życia. Kontynuacja języka obcego nauczanego w gimnazjum – język angielski

 

Wymagane dokumenty:

 • wniosek o przyjęcie dziecka do SOSW w Koninie (druk dostępny w sekretariacie ośrodka lub na stronie internetowej),
 • aktualne orzeczenie z Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej o potrzebie kształcenia specjalnego na etap ponadgimnazjalny z diagnozą niepełnosprawności intelektualnej w stopniu lekkim,
 • orzeczenie o niepełnosprawności lub stopniu niepełnosprawności,
 • zaświadczenie lekarskie wystawione przez lekarza medycyny pracy o braku przeciwwskazań zdrowotnych do kształcenia w określonym zawodzie (skierowanie wydawane przez Wicedyrektora ZSZ),
 • świadectwo ukończenia gimnazjum,
 • 2 aktualne fotografie (podpisane według wzoru: imię i nazwisko, data urodzenia ),
 • karta zdrowia ucznia (ze szkoły),
 • opinia pedagoga szkolnego lub wychowawcy klasy,
 • zaświadczenie o wynikach egzaminów gimnazjalnych z OKE,
 • zaświadczenie o miejscu praktyk z wybranego przez siebie zakładu pracy (nie dotyczy uczniów odbywających praktyki w warsztatach szkolnych),
 • kopia (ksero) aktu urodzenia.

 

Szkoła Specjalna Przysposabiająca do Pracy dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym i znacznym

 

Klasa Przysposabiająca do Pracy Zajęcia realizowane w pracowniach i warsztatach szkolnych Cykl kształcenia 3 lata

 

Zajęcia dodatkowe:

 • zajęcia pozalekcyjne i rehabilitacyjne,
 • lekcje informatyczne w sali komputerowej,
 • zajęcia w ogrodzie,
 • obsługa urządzeń domowych w praktyce,
 • obsługa urządzeń biurowych w praktyce np.: skanowanie, drukowanie, kserowanie, bindowanie, laminowanie,
 • liczne wycieczki i spotkania z ciekawymi ludźmi,
 • warsztaty artystyczne.

 

Wymagane dokumenty:

 • wniosek o przyjęcie dziecka do SOSW w Koninie (druk dostępny w sekretariacie szkoły lub na stronie internetowej szkoły),
 • aktualne orzeczenie z Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej o potrzebie kształcenia specjalnego na etap ponadgimnazjalny z diagnozą niepełnosprawności intelektualnej w stopniu umiarkowanym lub znacznym,
 • orzeczenie o niepełnosprawności lub stopniu niepełnosprawności,
 • świadectwo ukończenia gimnazjum,
 • zaświadczenie lekarskie wystawione przez lekarza rodzinnego o możliwości kontynuowania nauki w Szkole Przysposabiającej do Pracy,
 • 2 aktualne fotografie (podpisane według wzoru: imię i nazwisko, data urodzenia),
 • karta zdrowia ucznia,
 • opinia pedagoga szkolnego lub wychowawcy klasy,
 • kopia aktu urodzenia.

 

Zapraszamy również do naszego internatu!!!