Październik Miesiącem AAC

Tradycyjnie październik obchodzony jest jako Międzynarodowy Miesiąc AAC –Alternatywnych  i Wspomagających Metod Porozumiewania się. Hasło przewodnie tegorocznej akcji brzmi „komunikacja bez granic”.  Jak co roku nasz Ośrodek przyłącza się do świętowania.

Kilka informacji :)

AAC (od Augmentative and Alternative Communication) czyli komunikacja wspomagająca i alternatywna to termin określający wszelkie działania, których celem jest pomoc w porozumiewaniu się osobom niemówiącym lub posługującym się mową w ograniczonym stopniu.

Podejście AAC zakłada tworzenie dla tych osób indywidualnego systemu komunikowania się w celu zapewnienia środków ekspresji językowej i lepszego rozumienia odbieranych wypowiedzi. Opiera się na stosowaniu znaków manualnych /gestów/, znaków graficznych /piktogramów, obrazków, symboli/, znaków przestrzenno-dotykowych /np. przedmiotów/ zawsze w połączeniu z przekazem werbalnym. Wśród osób, które potrzebują metod AAC do wspomagania porozumiewania się są m.in. osoby niepełnosprawne intelektualnie, z porażeniem mózgowym, ze specyficznymi zaburzeniami mowy, autyzmem, czy osoby po urazach mózgu.

AAC
•    zwiększa akceptację wśród rówieśników,
•    daje możliwość aktywnego uczestnictwa w życiu grupy,
•    pozwala redukować frustrację i problemy z zachowaniem,
•    zapobiega wyuczonej bezradności, pomaga kształtować aktywne dziecko,
•    zapewnia środki ekspresji,
•    pomaga pokonać bariery w porozumiewaniu się,
•    daje niezależność,
•    umożliwia dokonywanie wyborów, podejmowanie decyzji, wyrażanie myśli i uczuć wzmacnia poczucie siebie.

Podobnie jak w zeszłych latach planujemy kilka inicjatyw, dzięki którym chcemy szerzyć wiedzę o AAC.

W ramach naszych działań chcielibyśmy przeprowadzić akcję informacyjną o AAC, zorganizować szkolenie w ramach WDN na temat praktycznego wykorzystania AAC w codziennej pracy z uczniem, zaktualizować oznaczenia ważnych miejsc w placówce i oznaczyć nowe miejsca symbolami graficznymi, stworzyć galerię podstawowych gestów Makaton.

Jak co roku pragniemy zainspirować Was do poszukiwania i tworzenia  indywidualnych sposobów porozumiewania się z naszymi dziećmi…

Koordynatorzy akcji: Anna Makowska, Agnieszka Świerczyńska